Vedtægter

 

 

§ 1.

 

Navn og hjemsted

 

1.

Foreningens navn er Helsingør IF - Atletik og er stiftet ”13 august” 1913.

 

2.

Foreningen har hjemsted i Helsingør kommune.

 

§ 2.

 

Formål

 

1.

Primært at fremme interessen for og udvikling af Atletikken.

 

2.

At fremme interessen for og udvikling af motions tilbud for alle aldersgrupper.

 

3.

At udvikle trænere og ledere.

 

§ 3.

 

Medlemmer

 

1.

I foreningen kan optages både aktive eller passive medlemmer.

 

2.

Indmeldelse sker til foreningens kontor, med angivelse af navn, adresse, fødselsdato, evt. tlf. nr. og mailadresse.

 

3.

For alle trænere og ledere over 15 år, der har ansvar for børn under 15 år, indhentes der børneattest.

 

§ 4

1.

Generalforsamling

 

2.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang årligt i Helsingørs kommune.

 

3.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside.

 

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af februar og skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 

 

1)  Valg af dirigent.

 

 

2)  Beretninger.

 

 

3)  Aflæggelse af det reviderede regnskab.

 

 

4)  Forelæggelse af det kommende budget.

 

 

5)  Indkomne forslag.

 

 

6)  Valg af formand eller kasserer samt medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

 

 

7)  Valg af revisor.

 

 

8)  Eventuelt.

 

4.

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling under pkt. 5), skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

5.

Stilles der forslag om vedtægtsændringer skal forslaget skriftligt være bestyrelsen i hænde inden udgangen af november og forslaget skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsorden.

 

6.

Ethvert aktivt medlem i foreningen over 15 år, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettiget.

 

7.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Afgørelser træffes ved simpelt flertal, dog således, at der ved ændringer af vedtægter kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for.

 

8.

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde, og den skal være skriftlig, såfremt dette forlanges.

 

9.

Valgbar til foreningens bestyrelse er alle personlig myndige medlemmer. Et fraværende medlem kan vælges såfremt der foreligger skriftligt samtykke fra vedkommende.

 

10.

I ulige år vælges formand og i lige år vælges kasserer.

 

11.

Valgperioden er 2 år for formanden og kasserer, og 1 år for øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

 

12.

Der skrives referat af alle generalforsamlinger. Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

 

§ 5.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

1.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer skønner dette nødvendigt.

 

2.

Der skal indkaldes og afholdes ekstraordinær generalforsamling indenfor to måneder, såfremt der skriftligt er stillet krav herom af 10 % af de stemmeberettigede medlemmer.

 

3.

Indkaldelse og afvikling af ekstraordinær generalforsamling sker efter bestemmelserne anført under § 4, dog kun med en begrænset dagsorden, som vedrører grunden til den ekstraordinære generalforsamling, fx:

 

 

1. Valg af dirigent.

 

 

2. Punkt der præcist angiver hvorfor der afholdes ekstraordinær generalforsamling.

 

 

3. Eventuelt,

 

§ 6.

 

Bestyrelse

 

1.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf en skal være formand, en næstformand og en kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand og kasserer kan ikke være den samme person.

 

2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med, hvem der skal være næstformand og første suppleant.

 

3.

Træder formanden tilbage indtræder næstformanden som formand. Træder en fra bestyrelsen tilbage, indtræder første suppleanten i stedet.

 

4.

Foreningens tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf mindst den ene skal være formanden eller kasserer.

 

5.

Der kan meddeles fuldmagt.

 

6.

Bestyrelsen holder møde så ofte det skønnes nødvendigt dog mindst 1 gang i kvartalet og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelses medlemmerne er tilstede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal i det formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Suppleanterne forventes at deltage ved bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

 

7.

Møderne skal sædvanligvis indkaldes med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og der skrives referat.

 

8.

Bestyrelsen skal afgive skriftlig årlig beretning og regnskab.

 

9.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at fastlægge kontingenter uden at dette forelægges generalforsamlingen.

 

10

Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvilke former for idræts- og motionstilbud der til enhver tid er tilgængelig i foreningen.

 

11.

Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

 

12.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der er i mere end tre måneders restance regnet fra opkrævningsdatoen, indtil restancen er indbetalt.

 

13.

Eksklusion af et medlem kan finde sted af hensyn til foreningens tarv og omdømme. Det ekskluderede   medlem har inden beslutning om eksklusion tages, ret til at fremføre sin sag for bestyrelsen. Ligeledes har det ekskluderede medlem ret til at få prøvet eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil eksklusionen evt. omgøres af bestyrelsen eller på generalforsamlingen er medlemmet udelukket fra at komme i foreningen.

 

§ 7.

 

Økonomi

 

1.

Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12.

 

2.

Kassereren opkræver kontingent, og fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, aktiver og passiver. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og forlægger kommende budget skriftlig på den ordinære generalforsamling.

 

3.

Foreningens medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og eventuelle udvalgsmedlemmer mv. hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

 

§ 8.

 

Foreningens opløsning eller fusion med anden klub

 

1.

Vedtagelse om foreningens ophør eller fusion med anden klub kan kun ske på en til dette formål særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Se bestemmelserne anført under § 5 og 4.

 

2.

Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være tilstede, og ved afstemningen om foreningens nedlæggelse skal mindst 3/4 stemme for.

 

3.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede, og har afstemningen i øvrigt opfyldt ovennævnte stemmekrav, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor vedtagelse kan finde sted uanset antallet af fremmødte, men dog med ovennævnte majoritet.

 

4.

I tilfælde af vedtagelse om nedlæggelse af foreningen eller fusion med anden klub, skal der tillige på samme ekstraordinær generalforsamling tages bestemmelse til bestyrelsens forslag om anvendelse af foreningens formue og ejendele, med samme majoritet som I §8, stk. 2 og 3.

 

 

 

5.

I tilfælde af opløsning kan eventuel formue ikke tilfalde foreningens medlemmer, men skal anvendes til andre idrætslige formål.

 

opdateret 21.3.2011 / JOD

Sidste nyt

03.09.2017 21:03

DM i Atletik 2017

Ved weekendens Danske senior Mesterskaber i atletik som foregik i Aalborg havde Helsingør atletik...


27.08.2017 19:48

Super resultater til DMU

Lørdag var Sara Bleibach Olsen med i højdespring i piger 16-17år hvor hun fik en flot 2. plads med...


12.06.2016 17:15

Nikolines sidste dag som træner - På gensyn

Mandag den 13. juni 2016 har Nikoline sin sidste dag som træner i Helsingør Atletik. Nikoline skal...


10.06.2016 18:06

Nikoline stopper som træner

Jeg, Nikoline Lund Jensen, stopper som atletiktræner hos Helsingør Atletik forening efter 4 ½ års...